تغییرات در هیات مدیره موسسه هنروتجربه

شهرام مکری، یکی از اعضای هیات مدیره موسسه «هنر و تجربه سینمای ایرانیان» جای خود را به مجید برزگر داد.

آخرین ها