جدیدترین مستند حبیب احمدزاده درباره کارکرد فرهنگ اربعین در زندگی مردم

مستند بلند «مکی، مردی از اربعین» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی حبیب احمدزاده، حسین روشنکار و مهرداد افراسیابی، متاثر از فرهنگ اربعین است.

آخرین ها