پروانه ساخت یک فیلم صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با یک فیلمنامه موافقت کرد.

آخرین ها