کارگردان مستند «سینه ما رکس»: زخم کهنه وقتی مداوا نشود ناسور می‌شود

کارگردان مستند «سینه ما رکس» معتقد است در جامعه ما فجایع، بیش  از قربانیان مورد توجه قرار می‌گیرند.

آخرین ها