اسکار به ارمنستان اجازه داد نماینده دیگری معرفی کند

آکادمی اسکار اعلام کرد به ارمنستان اجازه داده تا به دلیل پذیرفته نشدن فیلم این کشور از سوی آکادمی در بخش اسکار خارجی زبان، نماینده دیگری برای این بخش معرفی شود.

آخرین ها