بنی اعتماد :نمی‌خواهم مدام در حال جنگیدن برای سینمای داستانی باشم

نازنین  متین‌نیا در اعتماد نوشت : نگاهش کمی خسته است، اما چشم‌هایش مدام اطراف را می‌کاود و حواسش به همه‌چیز هست؛ هم به دخترهای جوانی که روی نیمکت‌های سنگی حیاط نشسته‌اند و می‌خندند نگاه می‌کند و هم نگهبان ساختمان را که مدام به دخترها تذکر می‌دهد که از پله‌ها بالا نروند زیر نظر دارد. بعد […]

آخرین ها