سوال سایت تابناک :چرا سینماگران طی سه ماه سه نامه خطاب به رئیس جمهور ارسال کردند؟

تابناک نوشت :اهالی سینما در طول سه ماه، سه نامه به رئیس جمهور ارسال کردند اما چرا وضعیت اینقدر پیچیده شده که سینماگران برای طرح درخواست‌هایشان مستقیماً به حسن روحانی نامه‌نگاری می‌کنند و درخواست‌هایشان را از شخص رئیس جمهور در قالب نامه‌های سرگشاده مطرح می‌نمایند و از دستیابی به خواسته‌هایشان در ساختارهای رسمی دولت و […]

آخرین ها