مجید مجیدی پیگیر حل پرونده نرگس کلباسی است

نرگس کلباسی خیری که در هند کارهای انسان دوستانه انجام می‌دهد؛ هم‌اکنون با قید وثیقه آزاد است و مجید مجیدی پیگیر حل پرونده او است.

آخرین ها