پایان تصویربرداری فیلم کوتاه «نوش»

فیلم‌ داستانی کوتاه «نوش» مراحل تصویربرداری را پشت سر گذاشت.

آخرین ها