سکانس طلایی/ نشانی از شر

سکانس طلایی/ ۱۵۰. سکانس افتتاحیه نشانی از شر، ساخته اورسن ولز – ۱۹۵۸

آخرین ها