دلتنگی‌های نقاش پیشکسوت سینما که با خیابان تقسیم می‌شود

در گوشه‌های این شهر شلوغ آدم‌هایی هستند که روزگاری برای خودشان شناخته شده بودند و نان هنرشان را می‌خوردند، اما چرخ روزگار همیشه به یک شکل نیست.

آخرین ها