تخفیف ویژه نمایش «آقای اشمیت کیه؟» برای دانشجویان

سهراب سلیمی کارگردان نمایش «آقای اشمیت کیه؟» برای رفاه حال دانشجویان یکشنبه و دوشنبه هر هفته دیدن این نمایش را با پنجاه درصد تخفیف در نظر گرفت.

آخرین ها