پوران درخشنده دشمن مردم را افتتاح می کند

پوران درخشنده، کارگردان سینما، نمایش دشمن مردم به کارگردانی سینا راستگو را دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت افتتاح می کند.

آخرین ها