نشت گاز در تماشاخانه «ملک»، موجب تخلیه سالن و قطع اجرای یک نمایش شد

شب گذشته، نشت گاز در تماشاخانه «ملک»، موجب تخلیه سالن و قطع اجرای یک اثر نمایشی شد.

آخرین ها