سقوط سقف سالن نمایش حین اجرای مرگ فروشنده

با فروریختن بخشی از سقف تئاتر مشهور پیکادلی لندن، اجرای نمایش «مرگ فروشنده» آرتور میلر متوقف شد.

آخرین ها