شهرام مکری: فیلم «ائو» یک راه حل آکادمیک برای فیلم های پایان باز در سینمای ایران ارایه می دهد

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود ، مصاحبه جالبی با شهرام مکری و اصغر یوسفی نژاد انجام داده و شهرام مکری در بخشهایی از مصاحبه خود با اصغر یوسفی نژاد حرفهای جالبی زده است.

آخرین ها