کدام پردیس سینمایی تا پایان شهریور برای خبرنگاران رایگان است؟

مدیرعامل موسسه «تصویر شهر» اعلام کرد پردیس سینمایی تماشا به خبرنگاران اختصاص داده می شود.

آخرین ها