صدور ۸ پروانه ساخت سینمایی و غیرسینمایی

شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با ۲ فیلم‌نامه سینمایی و ۶ فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

صدور ۱۳ پروانه ساخت سینمایی و غیرسینمایی

پروانهشوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با پنج فیلم‌نامه سینمایی و هشت فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

صدور ۳۶ پروانه ساخت غیرسینمایی

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت ۱۰ عنوان فیلم بلند داستانی، ۷ عنوان فیلم مستند داستانی و ۱۹ عنوان فیلم کوتاه داستانی و غیرسینمایی موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت برای هفت اثر غیر سینمایی

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت چهار عنوان فیلم کوتاه داستانی و دو عنوان فیلم بلند داستانی و یک عنوان فیلم مستند داستانی غیرسینمایی موافقت کرد.

صدور ۷ پروانه ساخت سینمایی و ۹ پروانه ساخت غیر سینمایی

شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با هفت فیلم‌نامه سینمایی و ۹ فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

هفت پروانه ساخت غیرسینمایی صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت ۶ عنوان فیلم کوتاه داستانی و یک عنوان فیلم مستند غیرسینمایی موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت برای چهار اثر سینمایی و سه اثر غیرسینمایی

شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با چهار فیلم‌نامه سینمایی و سه فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

صدور پروانه ساخت آثار غیرسینمایی برای پنج اثر

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت سه عنوان فیلم کوتاه داستانی و یک عنوان فیلم بلند داستانی و یک عنوان فیلم نیمه بلند داستانی غیرسینمایی موافقت کرد.

صدور پنج پروانه ساخت سینمایی و غیرسینمایی

شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با دو فیلم‌نامه سینمایی و سه فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

صدور پروانه ساخت غیرسینمایی برای سه اثر

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیرسینمایی با ساخت یک عنوان کوتاه داستانی و دو عنوان بلند داستانی موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت غیرسینمایی برای شش فیلم کوتاه داستانی

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت شش عنوان فیلم کوتاه داستانی غیرسینمایی موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت غیرسینمایی برای سه فیلم‌نامه

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت دو عنوان فیلم بلند داستانی و یک عنوان کوتاه داستانی موافقت کرد.

صدور پروانه ساخت برای سه اثر سینمایی و یک اثر غیرسینمایی

شورای صدور پروانه ساخت سینمایی در جلسه اخیر با سه فیلم‌نامه سینمایی و یک غیرسینمایی موافقت کرد.

توقف صدور پروانه ساخت

صدور پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

آخرین ها