توقف صدور پروانه ساخت

صدور پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

آخرین ها