پاسخ یک مستندساز به مصطفی آل احمد/ اولین مستند درباره جلال را من ساختم

به دنبال انتشار مطلبی از مصطفی آل احمد با عنوان «توضیح کارگردان نویسنده بودن درباره پشت پرده برنامه گذشته هفت» در سینما سینما، پریسا عشقی مستندساز توضیحی برایمان ارسال کرد.

آخرین ها