مجوز ساخت هشت فیلم صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با هشت فیلمنامه موافقت کرد.

آخرین ها