امیرحسین حیدری: پوسترهای «شاه کش» از سوی سازمان زیباسازی تایید نشد

مدیر شرکت پخش نمایش گستران با اشاره به اینکه پوسترهای «شاه کش» از سوی سازمان سینمایی تایید شده است، تاکید کرد سازمان زیباسازی شهر تهران موافق نصب این پوسترها نیست.

آخرین ها