کارلوس هردرو منتقد و تاریخدان اسپانیایی برای تدریس مطالعات فیلم به ایران می آید

کارلوس هردرو منتقد و تاریخدان اسپانیایی به دعوت مدرسه ملی سینمای ایران برای تدریس یک سرفصل در دوره آموزش عالی «مطالعات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل» به ایران می آید.

آخرین ها