توضیحات غلامرضا موسوی درباره رویکرد و اهداف کارگروه مبارزه با سرقت و قاچاق فیلم‌های سینمایی و محصولات فرهنگی

یکی از اعضای کارگروه مبارزه با سرقت و قاچاق فیلم‌های سینمایی و محصولات فرهنگی درباره رویکرد و اهداف آن توضیحاتی را ارائه داد.

آخرین ها