برگزاری نشست کتاب «سینمای متعهد» در خانه سینما

نشست بررسی کتاب «سینمای متعهد» روز چهارشنبه ۶ دی در خانه سینما برگزار می شود.

آخرین ها