پیام تبریک فردوسی پور در برنامه نود

در ابتدای برنامه ۹۰،  عادل فردوسی پور تبریک ویژهای  به سینمای ایران و اصغر فرهادی گفت به خاطر اسکاری که فیلم فروشنده در صبح روز دوشنبه دریافت کرد.

آخرین ها