معرفی هیات داوران جشنواره ویژه کن

هیات داوران جشنواره ویژه کن ۲۰۲۰ که به مدت سه روز در ماه اکتبر برگزار می شود، معرفی شد.

آخرین ها