کارگردان فیلم «طاغی»: امیدوارم رویکرد جشنواره‌های داخلی و ذهنیت متولیان امور هنری تغییر کند

کوروش عسگری می‌گوید چطور ممکن است فیلمی در جشنواره‌های معتبر خارجی مورد توجه واقع شود، اما در داخل کشور حتی انتخاب هم نشود.

آخرین ها