روایت تصویری از روز خونین تاریخ آمریکا در «به اضافه مستند»

جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی به اضافه مستند، مستند برج را نمایش داده و اسناد تصویری از روز خونین تاریخ آمریکا را افشا می‌کند.

آخرین ها