طراح صدای ملک سلیمان و صاحب سیمرغ فجر درگذشت

کینسون چانگ، از طراحان صداى مطرح دنیا در گذشت.

آخرین ها