صدرعاملی :مدیرکل اداره نظارت وارزشیابی می گفت فیلمهایت ترویج دختر بازی است!

رسول صدرعاملی در پستی اینستاگرامی به مصائب فیلمسازی خود در دهه ۶۰و ۷۰ پرداخته و نوشته است :مدیرکل اداره نظارت وارزشیابی آن روزها می گفت فیلمهایت ترویج دختر بازی است!

آخرین ها