رویداد مستندسازی بحران در خانه وارطان برگزار شد/ مستندسازی بحران، ترمی تازه در سینمای مستند

رویداد مستندسازی بحران، به همت کمان‌مدیا در خانه گفتمان شهر (وارطان) برگزار شد.

الهام کردا:۹۰ درصد جوانان متولد دهه ۷۰،شاملو ، تقوایی ،آل احمد و…را نمی شناسند

الهام کردا:۹۰ درصد جوانان متولد دهه ۷۰،شاملو ، تقوایی ،آل احمد و…را نمی شناسند

آخرین ها