گوهر خیر اندیش :فیلم های اخیرمهرجویی طوری نبود که با خودم بگویم ای کاش من هم در این فیلم بودم

 دنیا عیوضی خبرنگار روزنامه ایران با گوهر خیر اندیش بازیگر مطرح سینما در شماره روزشنبه این روزنامه ،مصاحبه پر تیتر و جذابی انجام داده است .

آخرین ها