پایان تصویربرداری «گیله‌وا» در تهران

ضبط سریال «گیله وا» که چند ماه پیش در شمال کشور کلید خورد امروز با تصویربرداری آخرین سکانس به پایان می‌رسد.

آخرین ها