ریزگردهای خوزستان موضوع مستند «خاکبازان» شد

مستند”خاکباران” درباره بحران ریزگردها در خوزستان پس از چهارسال تحقیق وپژوهش، مراحل پایانی  تصویربرداری خود را سپری می کند.

آخرین ها