نامزدهای جوایز گاتهام معرفی شدند/ فصل رقابت فیلم‌های مستقل

در میان نامزدهای جوایز گاتهام امسال «دارم به پایان چیزها فکر می‌کنم»، «شاید نابودت کنم» و «نگهبانان» بیشترین نامزدی‌ها را به خود اختصاص دادند.

آخرین ها