صحبت‌های یسنا میرطهماسب پس از دریافت جایزه: لطفا جنگ را متوقف کنید

صحبت‌های یسنا میرطهماسب پس از دریافت جایزه: هیچ کودک بی‌گناهی نباید در جنگ بمیرد، لطفا جنگ را متوقف کنید

آخرین ها