اختصاصی سینما سینما/ فیلمبرداری «تابستان داغ» تا پایان هفته جاری تمام می‌شود

فیلمبرداری نخستین فیلم ابراهیم ایرج زاد با عنوان «تابستان داغ» تا دو روز آینده به اتمام می‌رسد.

آخرین ها