پروانه نمایش ۲ فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش دو فیلم موافقت کرد.

پروانه ساخت ۲ فیلم صادر شد

دو فیلم سینمایی پروانه ساخت گرفتند.

آخرین ها