بازیگر نون.خ روی آنتن زنده: صد تا مجری جدید بیاورند ، یکی‌شان فردوسی‌پور نمی‌شود!

یوسف کرمی بازیگر نقش معلم سریال نون خ که تبحر خاصی در تقلید صدا دارد در برنامه صبح گاهی نیما کرمی «صبحی دیگر »به اظهار نظر درباره عادل فردوسی پور پرداخت .

آخرین ها