«اقدام» یونس گوکه در خانه‌ هنرمندان ایران

پرفورمنس «اقدام»؛ اجرایی از یونس گوکه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

آخرین ها