پروانه ساخت پنج فیلم صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با پنج فیلمنامه موافقت کرد.

آخرین ها