کلود للوش پنجاهمین و آخرین فیلم خود را می‌سازد

کارگردان نامدار سینمای فرانسه ساخت پنجاهمین فیلمش را در ۸۲ سالگی شروع کرد.

آخرین ها