جشنواره جهانی فیلم فجر در مسیر نزدیک شدن به استانداردهای جهانی است

رخشان بنی اعتماد معتقد است جشنواره جهانی فیلم فجر در حال نزدیک شدن به استاندارد جشنواره های معتبر دنیاست.

حضور رضا میرکریمی در جلسه کمیسیون فرهنگی درباره قصه ها

حجت الله ایوبی در بخشهایی از مصاحبه خود با روزنامه سینما گفت :در کمیسیون فرهنگی، وزیر شرکت کردند و در آخرین جلسه با هم بودیم.

آخرین ها