مرتضی احمدی: به خاطر حمایت از مصدق زیاد کتک خوردم

هفته نامه تماشاگران گفت وگویی منتشر نشده با مرتضی احمدی انجام داده است که دربخشهایی از این مصاحبه مرتضی احمدی گفته است که به خاطر حمایت از مصدق کتک زیادی خورده است .

آخرین ها