حضور دو بازیگر ترکیه ای در فیلم کارگردان ایرانی

علی ژکان از ادامه فیلمبرداری «اولین امضا برای رعنا» در ترکیه و در شهر استانبول خبرداد.

آخرین ها