داوری فیلمساز ایرانی در یک جشنواره سوییسی

«مجید موثقی» برای داوری فیلمهای جشنواره «ویزیون دو ریل-Vision de Réel»به شهر «نیون» می رود.

آخرین ها